รายวิชาระดับปริญญาโท

คำอธิบายรายวิชา (2567)

ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ หน้าที่ในการบริหาร และการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทมหภาคและภูมิสังคม การบริหารองค์การ การกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย แผน กลยุทธ์ การนำไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา การบริหารความเสี่ยง การวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา

 
(ภาษาอังกฤษ) (English) Theories, principles, processes, administrative functions and implementation in accordance with macro contexts and social backgrounds; management of organizations, offices and assemblies; formulation of visions, policies, plans, strategies and implementation in accordance with school contexts; planning for increasing efficiency and effectiveness of school administration; risk management, contexts and trends in educational administration

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา/ชุดวิชา (Course/Module CLOs)

1. Students will be able to apply the principles, theories, and processes of administration into an educational institution in the 21-century contexts

2. Students will be able to effectively develop strategic plan and risk management plan based on the contexts of their educational organization

3. Students will be able to demonstrate active learning behaviors to become a prospective educational administrator relevant to both local and global contexts


ekkarin(ภาษาไทย) (Thai) ปรัชญาของการวิจัยเชิงคุณภาพ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีวิจัย วิธีวิจัยเชิงผสมผสาน การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การศึกษาตัวอย่างงานวิจัยเชิงคุณภาพทางด้านการบริหารการศึกษา การฝึกปฏิบัติการวิจัย
(ภาษาอังกฤษ) (English) Philosophy of qualitative research; principles and concepts of qualitative research; research methodology, mixed methods research; qualitative research design; data collection; data analysis and data interpretation; writing a research report; researcher's codes of conduct; a study of an example of qualitative research in educational administration; practices in conducting qualitative research