รายวิชาระดับปริญญาเอก

(ภาษาไทย) (Thai)

ธรรมชาติของการวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา การกำหนดปัญหา การเขียนคำถามการวิจัยและความสำคัญของการศึกษา กรอบแนวคิดการวิจัยและกรอบแนวคิดทางด้านทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพ การทบทวนวรรณกรรมในการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การสร้างความน่าเชื่อถือของการวิจัยเชิงคุณภาพ การอภิปรายผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การวิเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพทางด้านการบริหารการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ การฝึกปฏิบัติการวิจัยและการสัมมนาการวิจัยเชิงคุณภาพ


(ภาษาอังกฤษ) (English)

The nature of qualitative research; problem identification; writing research questions and significance of the study; theoretical and conceptual framework related to qualitative research; literature review in qualitative research; research design in qualitative research; data collection; data analysis and interpretation; trustworthiness in qualitative research; research discussion and writing research report; ethical conducts of researchers; analysis of qualitative research both in domestic and international level, research practices and seminar in qualitative research

Trends of educational development in the 21st century influencing leadership in changing educational management; educational leadership, good governance and change management; change management processes in relation to education management at regional, national and international levels (glocalization); application of administrative innovation development for changes in pluralistic society, contexts and trends of education and educational strategies; analysis of theories and trends of educational administration in relation to policies in regional, national and international level, roles of educational leaders and education policies, concepts and principles of education policies in the 21st century; policy processes and education policy development; education policy analysis; implementation of education policies; developing educational strategic roadmap for policy implementation; educational policy evaluation; research of education policy

แนวโน้มการพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในการจัดการศึกษา ภาวะผู้นำทางการศึกษา ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง การพัฒนากระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาการศึกษาระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับโลก (Glocalization) การประยุกต์ใช้การพัฒนานวัตกรรมการบริหารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม บริบทและแนวโน้มของนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษา การวิเคราะห์ทฤษฎีและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษาที่เชื่อมโยงกับนโยบายทั้งในระดับภูมิภาคประเทศและนานาชาติ บทบาทของผู้นำทางการศึกษาและนโยบายทางการศึกษา หลักการและแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 กระบวนการนโยบายและการพัฒนานโยบายทางการศึกษา การวิเคราะห์นโยบายทางการศึกษา การนำนโยบายทางการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ การจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์ทางการศึกษาเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบายทางการศึกษา และการวิจัยนโยบายทางการศึกษา

การวิเคราะห์ทฤษฎีและแนวโน้มต่างๆ เพื่อกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติโดยใช้กลยุทธ์ทางการบริหารการศึกษา การวิเคราะห์นโยบาย การประเมินผลนโนบายการศึกษา โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจที่ผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายการศึกษา การใช้กลยุทธ์นำนโยบายไปปฏิบัติ

Theory analysis and various trends for policy formulation, policy implementation by using strategic management for educational administration; policy analysis; policy evaluation emphasizing social, political, and economic factors that affect the educational policy formulation; strategies for policy implementation